ผู้บริหาร

นายสันติ แสงระวี
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
บุคลากร
ลิงค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2011
ปรับปรุง 09/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 603002
Page Views 788775
ลูกเสือต้นแบบ ประจำปี 2557 ได้แก่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555
ภาพกิจกรรม
สพป.นศ.2 จัดทำคำรับรองปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง

สพป.นศ.2 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด อำเภอที่ 8

 
 
 
 
 
 
นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่อำเภทุ่งสง เป็นอำเภอสุดท้ายในการดำเนินการลงนามพันธสัญญา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหว้า
(ชะมายนุกูล) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เริ่มพิธีโดยนายจำเริญ พรหมมาศ รอง ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยนายจำเริญ พรหมมาศ ได้กล่าวว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 23 (5) ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้อ.ก.ค.ศ. มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 72 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบำเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคำชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการบริหารบุคคลในเรื่องอื่น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีนโยบายที่สำคัญคือ การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2554 เป้าหมายคือ นักเรียนชั้น ป.1 – 3 ให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ป. 4 – 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะชีวิต ม. 1 - 3 แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ด้านคุณลักษณะ ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สพป.นศ.2 จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเป็นรายอำเภอทั้ง 8 อำเภอในเขตบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษาในการผลักดันให้เกิดพลังขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย
3. เพื่อให้เกิดความตระหนัก ในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรตลอดถึงการพัฒนาตนเอง
4. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของสายงานการบริหารสถานศึกษาและสายงานการสอน
การจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการในวันนี้ได้จัดในพื้นที่อำเภอช้างกลาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาวาและในอำเภอทุ่งใหญ่ ณ โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 121 ซึ่งมีสาระสำคัญในคำรับรองครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดระบบประกันคุณภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานงบประมาณ เป็นต้น

หลังจากพิธีลงนามได้ดำเนินการเสร็จสิ้นนายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาสรุปดังนี้
- การลงนามคำรับรอง
สพป.นศ. 2 ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกับ สพฐ. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 (ค) ในสังกัดสพป.นศ. 2 จำนวน 65 ราย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับผอ.สพป.นศ.2 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 โดยทุกกลุ่มจะต้องร่วมกันบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลสัมฤทธิ์ต่อสถานศึกษา ในระดับสถานศึกษาได้จัดมีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเป็นรายอำเภอเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2554 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในทุกกลุ่มสาระ จึงขอให้สถานศึกษาได้ประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ กิจกรรมต่าง ๆรองรับเพื่อร่วมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

- การดำเนินการสรรหาธุรการโรงเรียน ซึ่ง ตามที่ สพป.นศ.2 ได้ดำเนินการสอบเพื่อดำเนินการสรรหาธุรการโรงเรียน เพื่อบรรจุ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 จำนวน 7 ตำแหน่ง และได้ดำเนินการประกาศรายชื่อไว้จำนวน 61 ตำแหน่ง สำหรับการจัดสรรให้โรงเรียนในแต่ละอำเภอ แต่ละโรงเรียนตามเกณฑ์ต่อไป และสำหรับในปีงบประมาณต่อไป จะดำเนินการจัดสรรธุรการโรงเรียนให้เป็นรายอำเภอ ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้บริหารในอำเภอนั้น ๆ เป็นผู้ดำเนินตกลงกันว่าจะให้ไปปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนใด เพื่อเป็นการคืนครูให้นักเรียน โดยขอให้ครูปฏิบัติหน้าที่ีการสอนให้เต็มศักยภาพ สำหรับโรงเรียนครูเกินเกณฑ์ ขอให้ผู้บริหารพิจารณาค้ดเลือกครูเพื่อดำเนินการทำหน้าที่ธุรการ โดย สพป.นศ.2 จะดำเนินการจัดอบรมให้พร้อมกับให้คุณครูที่ทำหน้าที่ธุรการจัดการเรียนการสอนเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ

- การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามไตรมาสของการเบิกจ่าย ไม่ว่างบลงทุน งบดำเนินงานและค่าใช้สอย และอื่น ๆ ขอให้เร่งดำเนินการและส่งเรื่องการจัดทำ PO ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ในแต่ละยอด ยกเว้นยอดที่จำเป็นต้องกันเงินเพื่อเบิกจ่ายเหลื่อมปี ให้ตรวจสอบสัญญา ในการเบิกในแต่ละงวดและเร่งดำเนินการโดยด่วน หากมีปัญหา หรืออุปสรรค์ ขอให้โทร.หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือรองที่รับผิดชอบโดยด่วนต่อไป

เบญจมาศ มัฆนาโส
จำเริญสุข ภู่ดอก
รายงานภาพข่าว

โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2554,11:09   อ่าน 1004 ครั้ง

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เวบมาสเตอร์ นายสุริยา  โนนเสนา 0892838340
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา L.T.
นางสกรีนรักษ์  บุญมี A.L.T. นางสาวจันจิรา  ฤทธิชัย  BTC. ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์
(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพท.นศ. 2) 08-9289-5169
ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์  นางนิรมล  โนนเสนา 087-9756801