ผู้บริหาร

นายสันติ แสงระวี
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
บุคลากร
ลิงค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2011
ปรับปรุง 05/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 600432
Page Views 785338
ลูกเสือต้นแบบ ประจำปี 2557 ได้แก่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555
ภาพกิจกรรม
สพป.นศ. 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบายและเตรียมงานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่

สพป.นศ.2 ประชุมมอบนโยบาย

                   ประจำปีการศึกษา 2554

นางพรรณี  สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2
 
 นายสมชาติ  ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2
  นางกรรญา มีแย้ม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นายจำเริญ  พรหมมาศ รอง ผอ.สพป.นศ.2 
 ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2

นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น เพื่อมอบนโยบายการศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

นางพรรณี สกุณา กล่าวเปิดการประชุม พร้อมแจ้งให้โรงเรียนเร่งรีบดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามไตรมาสที่วางไว้และมอบนายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ชี้แจงนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพว่า โรงเรียนควรกำหนดวางแผนการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามนโยบาย ประชุมผู้ปกครอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนวันเปิดภาคเรียน ประชาสัมพันธ์นโยบายเรียนฟรี ปีที่ 3 ตามความเหมาะสม และรายงานผลการดำเนินการ ซึ่ง สพป.นศ.2 จะดำเนินการติดตามต่อไป

นางกรรญา มีแย้ม ผอ.กลุ่มนโยบายและ แผน กล่าวถึงการฟื้นฟูโรงเรียนหลังประสบอุทกภัยว่าขอให้ทำของบประมาณในสิ่งที่จำเป็นก่อนอาทิเช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ในส่วนอื่นที่เสียหายจะดำเนินการขอเสนอเพิ่มเติม และสำหรับงบประมาณที่ได้ดำเนินการจัดสรร อนุมัติไปแล้วนั้น ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการเบิกให้ทันตามกำหนดหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน

นายจำเริญ พรมหมาศ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ชี้แจงการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าสู่บัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554, การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ htpp://personel.obec.go.th ในส่วนการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ขอให้ข้าราชการครูกระตือรือร้นที่จะทำและดำเนินการขอ บัดนี้ได้มีการร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามเอกสารดังแนบ และบัดนี้มีการกระจาย ภารกิจของคุรุสภาไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ครูทั้งด้านวิชาการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการครูด้วย พร้อมแจ้งโครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบิหารจัดการที่ดี หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงอบรมระหว่าง วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง สพฐ.ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส่วนค่าใช้จ่ายค่าพาหนะเดินทาง ค่าหารกลางวัน และอาหารเย็น ระหว่างการอบรม ขอให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากต้นสังกัด โรงเรียนใดที่ประสงค์ไปอบรม แจ้งรายชื่อพร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แจ้งไปยัง สพฐ.โดยตรง ภายในวันที่ 24 เม.ย.54

นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียน บนเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา 2554 ตามหนังสือที่ สพป.นศ.2 ที่ ศธ 04070/1628 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2445 โดยให้รายงานการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 รายงานการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 และ ให้รายงานการจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ส่วนเรื่องการจัดงานชุมนุมลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เลื่อนการชุมนุมจากวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2554 เป็นวันที่ 24 – 27 เมษายน 2554 เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดภาวะอุทกภัย น้ำท่วมอย่างหนัก เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 เวลา 14.00 – 15.00 น. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ขอเชิญชวนพวกเราทุกคนร่วมในงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สืบเนื่องจากที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.นศ.2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อวันที่ 7มีนาคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นั้น ในส่วนการขับเคลื่อนระยะแรกได้วางแผนโรงเรียนแกนนำ 54 โรงเรียนโดยให้ศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม ศูนย์เครือข่ายละ 2 โรงเรียน แล้วส่งให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2554 ขอให้ศูนย์เร่งดำเนินการ เพื่อได้เตรียมการปรับแผนให้สอดคล้องกับแผนของ สพฐ.ต่อไป ส่วนของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2554 – 2556 สพป.นศ.2 ได้จัดกลุ่มสถานศึกษาเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม A รับการประเมินภายในปี 2554, กลุ่ม B รับการประเมินภายในปี 2555 และกุล่ม C รับการประเมินภายในปี 2556 และตามที่ ผอ.ไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ให้ดำเนินการจัดแบ่งแฟ้มโรงเรียนเป็น 3 กลุ่ม 3 แฟ้ม คือแฟ้มเขียว ระดับดี แฟ้มเหลือง ปานกลางและแฟ้มแดง ต้องรับการพัฒนา กลุ่มนิเทศฯ สพป.นศ.2 ได้ดำเนินการจัดกลุ่มโรงเรียนจากผลสอบ O-net ดังนี้ กลุ่มเขียว จำนวน 85 โรงเรียน ขอชื่นชมระดับดี 10 ลำดับแรกได้แก่ โรงเรียนบ้านนาเส, วัดทะเลมิตรภาพที่ 151, บ้านคอกช้าง, บ้านควน, อนุบาลรุ่งรัศมี, วัดศิลาราย, บ้านควนประ, บ้านวังธน, วัดราษฎร์ประดิษฐ์และวัดควนยูง สำหรับโรงเรียนที่มีผลการสอบ o-net สูงสุดในสังกัด สพป.นศ.2 ได้แก่โรงเรียนวัดไม้เรียง 55.14 % ขอชื่นชมโรงเรียนเหล่านี้ แฟ้มเหลือง จำนวน 1 โรงเรียน และแฟ้มแดง จำนวน 141 โรงเรียน ขอแจ้งให้ทุกเรียนเพื่อทราบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จะดำเนินการให้ปีการศึกษา 2554 นี้เป็นปีทองแห่งการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา และขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการร่วมมือกันพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของพวกเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

จำเริญสุข ภู่ดอก
นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2
ลิงค์จากเวป สพป.นศ.2 โดย
นายสุริยา  โนนเสนา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2554,18:15   อ่าน 1163 ครั้ง

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เวบมาสเตอร์ นายสุริยา  โนนเสนา 0892838340
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา L.T.
นางสกรีนรักษ์  บุญมี A.L.T. นางสาวจันจิรา  ฤทธิชัย  BTC. ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์
(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพท.นศ. 2) 08-9289-5169
ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์  นางนิรมล  โนนเสนา 087-9756801